Obowiązujące procedury w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1563). §3.1. Niniejszego rozporządzenia określa obiekty budowlane, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia. Są to między innymi:

  • budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV
  • budynki wysokie i wysokościowe zawierające strefę pożarową kategorii zagrożenia ludzi ZLIII – lub ZL IV
  • obiekty budowlane zawierające strefę pożarową o funkcji produkcyjno-magazynowej o powierzchni przekraczającej 5000m²
  • obiekty budowlane zawierające strefę pożarową o funkcji produkcyjno-magazynowej o powierzchni przekraczającej 1000m² i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500MJ/m²

Podstawy uzgodnienia dokumentacji

Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W zależności od rodzaju obiektu budowlanego, przeznaczenia, sposobu użytkowania, sposobu składowania i innych parametrów uzgadniane są następujące kwestie:

1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego.

3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób.

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

5. Ocena zagrożenia wybuchem.

6. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

7. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i przyjętym Scenariuszu Pożarowym.

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice.

13. Informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Rzeczoznawca w toku współpracy z projektantem w zakresie konsultacji podczas całego procesu powstawania projektu, po stwierdzeniu zgodności warunków ochrony przeciwpożarowych uzgadnia projekt budowlany.