Właściwe funkcjonowanie instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej jest fundamentem dla stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach. Wczesna detekcja zdarzeń pożarowych, umożliwia podjęcie działań, które zapobiegną rozwojowi pożaru, a tym samym zagrożeniu osób i mienia. Aby zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych wymagana jest właściwa droga decyzyjna w zakresie wyboru kompetentnej firmy świadczącej usługi konserwacji i serwisu.

Zalecane uprawnienia osób wykonujących usługi konserwacji i serwisu instalacji SSP:

  • uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV
  • uprawnienia wydane przez producenta systemu SSP w zakresie wykonawstwa, konserwacji i serwisu
  • inne, w zależności od warunków w obiekcie: np. uprawnienia UDT na podesty ruchome

Konserwacja zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2020

Zakres obsługi rocznej, wykonywanej zgodnie z Załącznikiem A.11.2 przywoływanej powyżej specyfikacji technicznej wymaga wykonania następujących czynności konserwacyjnych przez uprawnione osoby:

1. Przeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej:

-Sprawdzenie stanu dozorowania każdej centrali SSP,
-Sprawdzenie wpisów do książki pracy instalacji SSP,
-Sprawdzenie prawidłowego wyświetlania komunikatów central SSP,
-Sprawdzenie stanu emisji sygnalizacji optycznej i akustycznej określonych sygnałów przez centrale SSP,
-Sprawdzenie stanu zapasu papieru oraz tuszu dla każdej drukarki,
-Przeprowadzenie innych kontroli wskazanych przez producenta urządzeń;

2. Sprawdzenie każdej czujki pożarowej na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

3. Sprawdzenie zdatności central sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;

4. Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5. Sprawdzenie, czy w każdej przestrzeni poziom ciśnienia akustycznego wynosi minimalnie 65dB;

6. Sprawdzenie, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;

7. Sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego;

8. Dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Rozmieszczenie elementów detekcyjnych i wykonawczych instalacji powinno być zgodne z projektem wykonawczym instalacji systemu sygnalizacji pożarowej uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

9. Sprawdzenie, czy algorytmy sterowań zaprogramowane w centralach są zgodne z założeniami przyjętymi w scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz z matrycą sterowań.

Po zakończeniu prac należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu szczegółowy protokół zawierający informacje o przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych lub serwisowych oraz dokonać wpisu do książki pracy instalacji SSP.