Opracowanie Scenariusza Pożarowego, czyli scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru odbywa się w toku wzajemnej współpracy projektanta i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, co określa §5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Podstawowym celem tworzenia scenariuszy pożarowych jest określenie zasady współpracy urządzeń przeciwpożarowych w obiektach objętych obowiązkiem stosowania Systemów Sygnalizacji Pożarowej.

Kto opracowuje matrycę sterowań?

Matryca sterowań to wykonana w formie tabelarycznej lub opisowej sekwencja działania urządzeń określana jest przez autora Scenariusza Pożarowego. Dla poprawnego zaprogramowania, wykonania testów i prób odbiorowych oraz późniejszej konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej należy wykonać Matrycę Sterowań instalacji SSP. W scenariuszu sekwencje zdarzeń i sterowań opisane są zazwyczaj słownie, natomiast zaleca się opracować matrycę w formie tabelarycznej z numerami zaprogramowanych odpowiednich wyjść sterujących. Za to zadanie najczęściej, w drodze uzgodnień między stronami, odpowiedzialny jest projektant instalacji SSP, bądź wykonawca posiadający kompetencje projektowe. Tabela zawiera w sobie wszystkie strefy pożarowe w których wykryty może zostać pożar i sekwencję przypisanych zdarzeń od alarmu pożarowego w tej strefie.