Sprawna technicznie instalacja oddymiania klatek schodowych jest jednym z podstawowych elementów ewakuacji. Zabezpieczenie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych jest wymagane dla wielu obiektów przepisami prawa. Konieczność utrzymania sprawności technicznej urządzeń przeciwpożarowych w obiektach spoczywa na właścicielach, zarządcach bądź użytkownikach.

Aby zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów oddymiania klatek schodowych wymagana jest właściwa droga decyzyjna w zakresie wyboru kompetentnej firmy świadczącej usługi konserwacji i serwisu.

Zalecane uprawnienia osób wykonujących usługi konserwacji i serwisu instalacji oddymiania:

  • uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV
  • uprawnienia wydane przez producenta systemu oddymiania w zakresie konserwacji i serwisu

Zakres czynności podczas konserwacji systemu oddymiania

Na zasadach wiedzy technicznej, przy wykorzystaniu opracowania Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016, zalecamy wykonywanie usług konserwacji okresowej instalacji oddymiania klatek schodowych minimum 1 raz w roku, wykonując następujące czynności i sprawdzenia:

1. Sprawdzenie stanu dozorowania centrali oddymiania.

2. Pomiar pojemności akumulatorów zasilania rezerwowego.

3. Sprawdzenie działania wszystkich czujek dymu.

4. Sprawdzenie działania wszystkich przycisków oddymiających.

5. Sprawdzenie działania wszystkich siłowników.

6. Sprawdzenie pełnego otwarcia klapy dymowej lub okna oddymiającego oraz drzwi napowietrzających.

7. Sprawdzenie czasu zadziałania instalacji oddymiania <60 sekund.

8. Sprawdzenie połączenia z instalacją SSP jeżeli taka występuje.

Po zakończeniu prac należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu szczegółowy protokół zawierający informacje o przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych lub serwisowych instalacji oddymiania klatki schodowej.